Znaczenie psychologii w rehabilitacji

Zadaniem psychologii w rehabilitacji jest udzielanie jednostce pomocy w pokonywaniu własnych oporów psychicznych związanych z kalectwem lub chorobą oraz w trudnościach przystosowania się do otoczenia. Continue reading

Posted in Psychologia | Leave a comment

Poczucie zaradności

Drugi element poczucia koherencji został przez Antonovsky’ego nazwany poczuciem zaradności2. Podobnie jak pierwszy – i ten składnik przybiera charakter zdecydowanie poznawczy. Wyraża się przede wszystkim w spostrzeganiu i ocenie posiadanych zasobów jako adekwatnych do poradzenia sobie w określonej sytuacji. Antonovsky definiuje go następująco: Continue reading

Posted in Psychologia | Leave a comment

Poczucie zrozumiałości

Poczucie zrozumiałości jest pierwszym, choć jak się dalej okaże nie najważniejszym z trzech komponentów poczucia koherencji wyodrębnionych przez Antonovsky’ego (1984, 1987). Pierwszeństwo nadaje mu fakt, iż biorąc pod uwagę ewolucję poglądów autora, znaczenie przypisywane obecnie temu składnikowi jest najbardziej zbliżone do pierwotnej definicji globalnego, wtedy jeszcze nie zróżnicowanego konstruktu. Definicję tę Antonovsky przedstawił w swojej pierwszej książce wydanej w 1979 roku. Uwzględniała ona przede wszystkim poznawczy aspekt pojęcia. W konsekwencji podobnie rzecz się ma z zaproponowanym przez autora określeniem poczucia zrozumiałości. Według niego Continue reading

Posted in Psychologia | Leave a comment